Obchodní podmínky smlouvy

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Svatební fotograf – fotografie. A objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. Pokud objednatel zruší provedení díla po podpisu smlouvy. Záloha mu nebude vrácena. 

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši  – Kč a bude uhrazena nevratná záloha ,- Kč. Fotograf po přijetí zálohy se zavazuje rezervovat dohodnutý termín. Záloha bude odečtena z celkové částky za fotografické služby. Záloha je vratná pouze v extrémních případech které se nedají ovlivnit (státní omezení, úmrtí). Pokud objednatel zruší bez závažného důvodu rezervaci, tak rezervační záloha bude sloužit jako smluvní pokuta ve výši zálohy. Doplacení zbylé částky, proběhne hotově při předání zhotovené zakázky.

III.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde nejpozději do 30 dnů od jeho zhotovení.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

IV.

Obsah Díla

Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý obsah. A ten obsahuje minimálně 350 upravených fotografií v JPG formátu. Online formou či na flash disku. Výběr fotografií bude na Zhotovitele. Ze všech fotografií vyberu ty nejlepší, které budou dále detailně zpracovány a upraveny.

Čas a datum focení svatby 

Další služby nad rámec zaplaceného balíčku, které se musí objednat před fotografováním samotné svatby. Ceny budou připočteny, až při konečném vyúčtování.

IV.

Licence

Fotograf dává právo Klientovi nakládat s hotovými Fotografiemi bez omezení výhradně pro své soukromé účely. Klient nesmí Fotografie použít ke komerčnímu účelu, prodávat je, posílat je do soutěží, ani upravovat bez písemného souhlasu Fotografa.
 

Klient dává svolení Fotografovi k užití Fotografií za účelem vlastní propagace.

V.

Reklamace a upřesnění

Klient bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita Fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.

Odevzdané fotografie jsou opatřeny barevnou úpravou provedenou na kalibrovaném monitoru s přesnými barvami. Objednatel počítá s tím, že se interpretace barev na fotografiích může na jiných obrazovkách mírně lišit

Na fotografa se nevztahuje povinnost provádět hromadné retuše z důvodů nevyhovujících výrazů  focených osob, které si byly vědomy focení, nebo z důvodů nevhodné instalace dekorací, které můžou být dodatečné považovány za rušivé.

Objednatel zná tvorbu fotografa, respektuje jeho osobitý styl a estetický pohled. Nespokojenost objednatele týkající se stylu provedení, kompozice fotografií, nebo konečného výběru není předmětem reklamace.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.